Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

04 // 2016

Harald Aase

Redaktør

NESTE UT ER MUNCHMUSEET, MED KULTUR

OG IDRETTSBYGG OSLO KF SOM BYGGHERRE.

DER SER DET IKKE LIKE LYST UT.

GLASS

&

FASADE

//Nr4-2016

Utgittav GlassogFasadeforeningen //Nr4-2016

STUDENTERMED VISJONER

//

FERDIG FRA FABRIKK

//

GRESSBRANN IØRKENEN

//

SPEIL PÅHAVNA

cess

orma

joining

17.11.2016 13.42.47

Nr. 4-2016

Fire utgivelser pr. år

Ansvarlig utgiver:

Glass og Fasadeforeningen

v/Bjørn Glenn Hansen

Fritjof Nansensvei 19

0369 Oslo

Tlf. 47 47 47 05

post@gffn.no www.glassportal.no

Redaktør:

Harald Aase

Tlf 950 84 298

aase@gffn.no

Billedredaktør:

Adam Stirling

Tlf 915 19 109

adam@adamstirling.com

Redaksjonsråd:

Morten Dalby

Andreas Moe

Jardar K. Nordeng

Kenneth Sande

Trude Steen

Thomas Aasen

Annonser:

Annonsesalg 2017

Jannicke Isaksen

Tlf.: 414 14 440

jannickeisaksen@outlook.com

Abonnement:

Aud Harlem

post@gffn.no

Opplag:

4300

Layout:

Line Dahle/Á jour design

www.ajourdesign.no

Trykk:

Merkur Grafisk, Oslo

www.merkurtrykk.no

Det er ikke tillatt å kopiere

fra magasinet uten avtale.

Forsidefoto: VernerJohnson

G

lass og Fasadeforeningen har

som et av sine viktigste sats­

ningsområder å rekruttere

ungdommer til yrkesutdan­

ning innen Glassfaget. Her

vil de finne interessante arbeidsoppgaver

og utviklingsmuligheter innenfor hånd­

verkstjenester, industriproduksjon og

montering av høyteknologiske materialer

til byggverk og kjøretøyer.

I vår bransje vil de finne motivasjon til

å lære.

Myndighetene ser verdien av og mener

mye av det samme, og krever i sitt for­

slag til lov om offentlige anskaffelser at

bedrifter som leverer til det offentlige skal

ha lærlinger, og at offentlige innkjøpere

som ikke følger regelverket kan bli ilagt

"straffegebyr". (Prop. 51 L (2015–2016)

Lov om offentlige anskaffelser (anskaf­

felsesloven))

Effektiv gjennomføring og realisering

av en slik ambisjon vil danne grunnlag

for erfaring, videre satsning og priorite­

ring på yrkesopplæring. Lærdom.

På bakgrunn av de siste årenes synk­

ende rekruttering til håndverksfagene,

og den pågående debatten om hvordan

man kan heve statusen på denne type

utdanning, har Oslo Håndverks- og

Industriforening fått gjennomslag for å

innføre begrepet «Vardeprosjekt», der

minst ett stort statlig byggeprosjekt hvert

år skal få denne betegnelsen.

Ett prosjekt, Haugenstua skole, er i

mellomtiden realisert som Vardeprosjekt.

Med hell! 25 lærlinger deltok i prosjektet.

Neste ut er Munchmuseet, med Kultur

og Idrettsbygg Oslo KF som byggherre.

Der ser det ikke like lyst ut.

Etter hva vi erfarer vil 7-10 lærlinger

delta gjennom hele byggeprosjektet.

Sammenlagt for alle fag. Glassfaget er

ikke blant disse fagene.

Det beklager vi.

Glass og Fasadeforeningen kommer

ikke til å vike en tomme fra betydningen

av videre satsning på kunnskap, kompe­

tanse og rekruttering til yrkesutdanning.

Innenfor våre egne fagområder spesielt,

og generelt i alle ledd i en byggeprosess,

og slik at de som skal foretrekkes er de

som kan dokumentere dette. Bare på den­

ne måten mener vi eiere vil være sikret

varig glede og nytte av byggverkene det

investeres i, og brukerne oppleve kvalitet,

komfort, sikkerhet og trygghet. Dom.

Lære, lærdom

og dom