Previous Page  16 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 52 Next Page
Page Background

16

04 // 2016

For ham er det viktig at folk som ferdes

i byrommet, forstår byggene. Det vil bi­

dra til å skape trygghet. Han vil gjerne

ha bort fasader som blir rene kulisser.

Samtidig vil han gjerne skape grobunn

for noe mystikk. Det er nødvendig for å

utløse spenning i arkitekturen. I så måte

blir det en balansegang mellom det mys­

tiske og det trygge.

– Nettopp Amalie Skram videregående

skole er et eksempel der en har kastet på

masse farger.

Er det noe Per Jansson er klar på, er det

at det må legges inn penger og kvalitet

for å skape gode fasader. Bygninger skal

stå i mange år, og gjennomført kvalitet

beriker en by. Det å anvende litt farger og

mønster, som oppleves spennende i dag,

bør ikke være den eneste parameteren

ved utformingen av en fasade.

SYNLIGGJØRING

Sentrum i Bergen består av både eldre og

nyere bebyggelse, og det må kunne an­

vendes ny og moderne bygg for å berike

det som allerede er mener Jason. Vi bor

i en moderne tid og det må gjerne gjen­

speiles i arkitekturen. Han er opptatt av

at ny arkitektur må være kontemporær.

– Ta det som skjer i Solheimsviken.

Det er et område som har forandret seg

veldig fort. Der var det tidligere mye in­

dustri som nå er flyttet bort. Inn har det

istedenfor kommet flotte luksusbygg, som

nok er spennende å se på som enkeltbygg.

Men det er blitt skapt én type arkitektur

og det er én type folk som nå bor der.

Det synes Jansson ikke er bra. Han

synes det blir feil at fokuset har vært på

at ytre deler av Solheimsviken skal bli et

bostedsområde og mener det hadde vært

bedre å forsøke å skape variasjon.

For Erling Pedersen er Grieghallen i

Bergen et eksempel på arkitektur som

beriker og skaper liv i byen.

– Selv om du ikke kan noe om arkitek­

tur, vil du synes det er et veldig bra bygg.

Du ser materialene, rustet stål, glass og

betong. Du ser gjennom en glassfasade,

og det er en fornuftig bruk av glass.

Pedersen peker på at Grieghallen var

ment som et signalbygg, og sånn sett er

det vellykket. Så kan han gjerne si at ute­

området kanskje ikke er helt vellykket da

det godt kunne vært litt mer beskyttelse

mot vær og vind. Nå gir det en illusjon av

å skulle være bygget i et middelhavsland

bemerker han og legger til at det ikke for­

ringer selve de arkitektoniske kvalitetene

til Grieghallen.

SKUEPLASS

Gjenreisningen av Bergen sentrum etter

bybrannen i 1916 trekker Erling Pedersen

frem som et annet vellykket eksempel.

Den gang ble det innført et fasaderåd med

Georg Greve i spissen. Det førte streng

kontroll med fasadene som skulle oppfø­

res. Pedersen understreker at det er ikke det

man trenger i dag, men fasaderådet gjorde

at de gjenreiste strøkene er blitt behagelige

byrom. Det er skapt et helhetlig uttrykk

som er blitt som en bro gjennom byen.

– En by består av mennesker, og for at

vi skal ha lyst til å oppholde oss i byen,

må byen være levende. Arkitekturen

kan være med å bidra til å levendegjøre

byrommet. Om den både kan gi et hint

av historien og samtidig skape spenning,

da blir byen ikke bare noe som vi beveger

oss igjennom.

I følge Erling Pedersen kan arkitekturen

levendegjøre byrommet på mange måter.

Bare det å variere høyden har veldig mye

å si. Og så handler det også mye om ma­

terialbruk. Pedersen trekker frem betong

og teglstein som eldes vakkert.

Han har sans for tradisjonelle materi­

aler som blandes med det moderne, for

eksempel stål og tre som passer sammen

som mykt og hardt. Ofte blir han skuffet

over nybygg der det gjerne brukes fasa­

deplater. Da blir det ofte bare enda en lik

«fasade» slik han ser det.

– Det handler selvsagt om at dagens

bygg skal oppføres under stort tidspress,

men jeg vet ikke om dagens «pynting»

skaper evigvarende arkitektur.

SANSELIG

Per Jansson er opptatt av at materialene

gjerne må være lokale. Han synes det fort

blir kjedelig om en finner de samme byg­

ningene i Paris, Bergen eller Stockholm. I

Arkitektintervjuet

// Fremtidens skapere

Erling Pedersen,

diplomstudent ved

Bergen arkitekt-

høyskole, etterlyser

ærlighet i fasader.

En fasade må gjen-

speile bygget

innenfor.

For Per Jansson,

diplomstudent ved

Bergen arkitekt-

høyskole, må utfor-

mingen av en fasa-

de være med til å

skape liv i byen.