Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

01 // 2015

GLASS

&

FASADE

//Nr1-2015

Utgittav GlassogFasadeforeningen //Nr1-2015

INTEGRERTESOLCELLEPANELER

//

SKRÅSTILTEFASADER

//

BESØK I«BREILI-KASSEN»

sningmed

en-og to-fløyede

fastfelter somkan

tterbehov.Alle

nnen.Pendulokan

g i topp.Systemet

eller10mm tykkelse.

Bruksområdeneer likevariertesomselve

systemet– fraenklevestibyle løsninger til

delingavstore lokaler ibygg.

·Skilleveggermellomkontorogkorridor

·Møterom

·Venterompå legekontor

·Butikk fasader

·Vestibyle løsninger iprivateogoffentligebygg.

Produkt info:

· Integrertdørlukker idobbeltvirkendebunnskinne.

·Dørlukker funksjonutenuttak igulvet.

·Profiler fordørerog fastfelt forhelhetlig løsning.

eAR

BEwEGunG MIt SyStEM

0

lo systemet

VI VIL VISE AT VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER DRIVER

SINE VIRKSOMHETER ETTER STRENGE ETISKE

RETNINGSLINJER. GJØR ALLE DET, KAN VI GÅ

FREMTIDEN LYST I MØTE.

B

yggenæringen er preget av

useriøse bedrifter, svart ar-

beid, sosial dumping, øko-

nomisk- og arbeidsmarkeds-

kriminalitet, anbudsjuks og

bruk av feil materialer og løsninger.

Glass og Fasadeforeningen ønsker å ha

en konstruktiv og positiv tilnærming til

disse problemene.

Offentlige byggherrer stiller krav om

at alle som leverer varer og tjenester til

byggeplass, skal være godkjente opp-

læringsbedrifter og ha lærlinger i sta-

ben. Dette er tiltak som motiverer oss

til å rekruttere lærlinger og sørge for

å gi dem gode fag- og læreplaner. En

seriøs norsk byggebransje skal sikre at

vi fortsatt holder våre håndverkstradi-

sjoner i hevd. Nå håper vi flere private

utbyggere vil følge etter, stille de samme

kravene og forvente det samme av sine

entreprenører og leverandører.

Samtidig tenker vi kunnskap og kompe-

tanse i et enda større perspektiv. Vi skal

ta vare på de konkurransefortrinn vi

har. Derfor autoriserer vi både fasade-

og glassrådgivere. Dette representerer

Glass og Fasadeforeningens mest om-

fattende utdanning. Ved å lose kandida-

ter gjennom autorisasjonen bidrar vi til

at våre medlemsbedrifter leverer både

kvalitet og kompetanse på et høyt nivå

til sine kunder. Vi skal drive seriøst og

være best i glassfaget.

Det å være best betyr også at vi er ek-

stra observante på tilfellene som havner

i kategorien «kritikkverdige forhold».

For å bidra til å redusere omfanget av

slike forhold etterspør Glass og Fasade-

foreningen god og representativ rap-

portering slik at de kan etterfølges. Vi

har en egen varslingstjeneste på vår

hjemmeside. Her garanterer vi, for de

som ønsker det, anonymitet. Vi hen-

stiller til alle som opplever ureglemen-

terte forhold forbundet med leveranser

innenfor glass og fasader til å benytte

dette tilbudet. Foreningen lover å følge

opp hver sak!

Seriøsitet er gjennomgående for Glass

og Fasadeforeningens virksomhet. Men

ikke begrenset til tingenes tilstand. Like

viktig som det er å forstå seg på dem,

skal vi mene noe om vår bransje og våre

medlemmers framtid. Norge har be-

stemt seg for å følge EUs mål om reduk-

sjon i klimautslipp. Det har å gjøre med

vår framtid. Å nå disse målene uten å

legge til rette for nærings- og teknolo-

giutvikling er vanskelig å se for seg. Å

nå disse målene uten å legge til rette for

installasjon av fornybar kraft er heller

ikke lett å se for seg. Faller politikken på

plass i dette bildet blir Glass og Fasade-

foreningen og dens medlemmer vanske-

lige både å omgå og unngå. Uten glass,

ingen solcellepaneler eller solfangere.

Uten solcellepaneler og solfangere, in-

gen solkraft. For å møte dette støtter vi,

sammen med Statsbygg og Forsknings-

rådet, et forskningsprosjekt der målet

er å finne ut hvordan man på best måte

kan produsere solenergi i norske bygg.

Framtidsrettet. Godt for felleskapet.

Vi håper flere følger etter og støtter

forskningsprosjekter som forsterker

norsk byggeindustris konkurransekraft

i fremtiden.

Seriøst!

– Seriøst?

Nr. 1-2015

Fire utgivelser pr. år

Ansvarlig utgiver:

Glass og Fasadeforeningen

v/Bjørn Glenn Hansen

Fritjof Nansensvei 19

0369 Oslo

Tlf. 47 47 47 05

post@gffn.no www.glassportal.no

Redaktør:

Harald Aase

Tlf 950 84 298

aase@gffn.no

Billedredaktør:

Adam Stirling

Tlf 915 19 109

stirling.fotograf@yahoo.no

Redaksjonsråd:

Endre Hole

Jan Remy Taaje

Eivind Brøvig

Torill Furulund

Øystein Havik

Henning Austad

Frithjof L. Riis

Anders Landa

Per Chr. Fossum

Annonser:

Mia Vestgården Berg

Tlf. 995 75 849

mia@flisatrykkeri.no

Abonnement:

Aud Harlem

post@gffn.no

Opplag:

4300

Layout og trykk:

Ane Marte Fjeldseth

Flisa Trykkeri AS

Tlf. 62 95 50 60

www.flisatrykkeri.no

Det er ikke tillatt å kopiere

fra magasinet uten avtale.

Harald Aase

Redaktør