Previous Page  23 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 52 Next Page
Page Background

23

01 // 2015

ministrerende direktør Anders Landa i

HubroHansen.

Et prosjektteam ble opprettet våren

2013, med representanter fra Leiv Nes

Arkitekter, HubroHansen og Bergeland

Eiendom.

– Fasadeelementene utvikles i samar-

beid mellom arkitekt og produsent. Våre

arkitektoniske ambisjoner og Hubros tek-

niske løsninger ble til fasadeelementer av

høy teknisk og estetisk kvalitet, sier Hodne.

MODERNE UTTRYKK

Bergelandsgården ligger i grensefeltet

mellom småskala trehusbebyggelse og

store bygningsvolumer. Kvartalet har

et “uferdig” hjørne mot nord-øst. Bygg-

herren ønsket å ferdigstille dette, sam-

tidig som bygget skulle tilpasses nye

leietakere.

– Byggets opprinnelig fasade var mo-

noton og besto av terrakotta og betong.

Vi ønsket en fasade tilpasset den gamle

bebyggelsen, samtidig som vi ga den et

nytt og moderne uttrykk. Bygget var al-

lerede et elementbygg. Vi måtte forholde

oss til det som var, samtidig som vi øn-

sket å lage en mer variert fasade, forkla-

rer arkitekten.

For å få spenst i fasaden er det brukt

gule rammer, som gir bygget variasjon

og et vertikalt løft. Bygget er på seks eta-

sjer og har et bruksareal på cirka 13.000

kvadratmeter. Et nybygg mot nordøst

skal integreres i den eksisterende byg-

ningskroppen. Hele prosjektet ferdigstil-

les i løpet av 2016.

– Det er et voksende marked for reha-

bilitering, og det er mange eksempler på

at det går an å skape noe nytt med det

gamle som utgangspunkt, sier Landa.

I Bergelandsgården er det brukt lys- og

mørkegrå fibersement, trekledning i trap-

petårnet og emaljert glassfasade i øverste

etasje. For at bygget ikke skal virke altfor

stort tett oppmot den gamle trehusbebyg-

gelsen er fasadeuttrykket brutt opp i ulike

volumer og kledningsvarianter.

– Fibersementplatene er produsert i

cirka 100 ulike størrelser, og er produ-

sert i HubroHansens fabrikk på Sola. I

hovedsak er størrelsene på cirka 2,5 x 3,5

meter. Elementene er isolerte med PIR

sandwichelementer og er komplett fer-

dige utvendige inkludert integrert solav-

skjerming, forteller prosjektleder Jarle

Osvik i HubroHansen.

Det er brukt bedriftens selvutviklete

Hansen UnitAl, et nytt modulfasade-

system for samordnet fasade, fasade-

kledning og vinduer. Elementene er

komplekse både produksjons- og pro-

sjekteringsmessig. Når de er ferdig pro-

dusert på fabrikk, er monteringen på

byggeplassen enkel og effektiv.

– Når elementene heises opp og mon-

teres på plass er de helt ferdige. Da er det

Bergelandsgården

ligger i Stavanger

sentrum mellom

gammel trehus-

bebyggelse og

store bygninger.

Arkitekten ønsker

å gi gården en ny

moderne fasade,

som samtidig skal

tilpasses den eksi-

sterende bebygg-

elsen.

(Illustrasjon: Leiv

Nes Arkitekter AS.)

Prosjekt

//

Bergelandsgården

Adresse:

Bergelandsgata 30, Stavanger sentrum

Type prosjekt:

Rehabilitering

Byggherre:

Bergeland Eiendom AS

Arkitekt:

Leiv Nes Arkitekter AS

v. sivilarkitekt Anne Brit Hodne

Fasadeentreprenør

: HubroHansen AS

Glassleverandør:

HubroHansen AS

Fasadetype:

Hansen UnitAl, et modulfasadesystem

utviklet av HansenGroup AS

Ny energiklasse:

Passivhus